Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Het doel hieran is om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden

(Klik op de titels om ze uit te klappen)

 1. De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en Fysio Braakhuizen/Sportplein Eindhoven. Deze betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij de aanmeldbalie en kunnen door de patiënt worden meegenomen.
 2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het te laat afzeggen van een afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.
 3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum. Zodra de patiënt in verzuim
  verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag, waarover rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 4. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 20 euro, alles exclusief omzetbelasting.
 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk is dagelijks telefonisch bereikbaar van 8.30u tot 17.00u. Op vrijdag van 8.30u tot 14.00u. Dan is ook een balie-assistente aanwezig.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden? U kunt de auto parkeren binnen de vakken die voor de fysiotherapie gelden.
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. bij de balie.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een grote handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt, wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
 • Onze particuliere tarieven zijn zichtbaar opgehangen in de wachtkamer en staan in de informatiemap.
 • Onze betalingsvoorwaarden staan ook in de informatiemap.
 • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest, wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat?
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen?

Doelgroep: patiënt en medewerker

 • Voor de registratie van persoonsgegevens van patiënten die behandeld zijn of worden behandeld binnen Fysio Braakhuizen.
 • Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren wordt binnen Fysio Braakhuizen een registratie bijgehouden van uw medische en administratieve gegevens. Wij doen dit grotendeels middels een elektronisch patiëntendossier (Intramed) dat wij gebruiken binnen onze fysiotherapiepraktijken. Op deze registratie is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van u als patiënt.
 • Uw fysiotherapeut gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is er binnen onze praktijk een privacyreglement dat bovengenoemde zaken vastlegt.

Het doel van het (elektronisch) patiëntendossier is:

 • Registratie van de geleverde zorg binnen de fysiotherapiepraktijk;
 • Naslag voor behandelend fysiotherapeut en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
 • Mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg aan patiënten;
 • Mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen;
 • Mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen.

In het patiëntendossier worden de volgende gegevens opgenomen:

 • Personalia/identificatiegegevens;
 • Financiële en administratieve gegevens;
 • (Para)medisch/psychologische gegevens;
 • Journaalgegevens/behandelgegevens.

Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het patiëntendossier vastgelegd.

Inzagerecht:

 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Beveiliging en geheimhoudingsplicht:

 • De gegevens binnen het patiëntendossier worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben door het gebruik van een geautoriseerde toegang tot het patiëntendossier.
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een aantal andere personen toegang tot de gegevens, die in onze patiëntendossiers zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in onze praktijk, waarnemers, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Gegevensverstrekking aan derden:

 • Gegevens van patiënten worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan de naaste familie. Als patiënt dient u hiervoor toestemming te geven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Uw fysiotherapeut zal uw verwijzer/huisarts op de hoogte stellen van de voortgang van uw behandeling via een rapportage. Tijdens de eerste afspraak zal dit met u besproken worden.

Praktisch in de praktijk:

 • In de behandelruimtes is de privacy voor de patiënten gewaarborgd; de ruimtes zijn allemaal van elkaar afgesloten. Er is van buitenaf geen inkijkmogelijkheid in de behandelruimte;
 • Binnen de praktijk zijn er afspraken gemaakt om niet zonder toestemming van de patiënt de behandelkamer te betreden;
 • Indien de patiënt erom vraagt verlaat de fysiotherapeut de behandelruimte tijdens het uit- en omkleden van de patiënt;
 • De computers zijn beveiligd met een wachtwoord, zodat niemand ongewenst in dossiers kan kijken.

Patiënttevredenheid:

 • Binnen onze praktijk wordt de patiënttevredenheid van onze patiënten systematisch en automatisch gemeten via vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden door Prestatie Monitor (= Qualiview: een extern geaccrediteerd bureau voor onderzoeksdiensten) verzonden en op een geanonimiseerd en geaggregeerd niveau verwerkt. Uw fysiotherapeut zal u hierover tijdens de eerste behandeling meer uitleg geven en uw toestemming hiervoor vragen. Uw email adres wordt in het patiëntendossier ingevuld. Na afloop van de behandeling zal u een vragenlijst via de email toegezonden worden. Indien u geen email adres heeft, kan de fysiotherapeut u mogelijk vragen een vragenlijst per post te ontvangen en deze in te vullen. Indien u geen toestemming geeft zult u geen vragenlijst ontvangen. Wanneer u over dit onderzoek nog vragen heeft, kunt u die altijd stellen aan uw behandelend fysiotherapeut.

Wetenschappelijk onderzoek:

 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Denk hierbij aan Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB). Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat kenbaar maken aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Bewaartermijn:

 • Nadat uw behandeling als patiënt afgerond is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien de gegevens zodanig bewerkt zijn dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm langer dan 15 jaar bewaard blijven.

Klachten:

 • Indien u van mening bent, dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen onze fysiotherapiepraktijk kenbaar maken.

Beheer:

 • De praktijk is verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de privacygevoelige informatie.
 • Uw behandelend fysiotherapeut is verantwoordelijk voor het (dagelijks) beheer van de gegevens.

WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst):

 • Op de behandeling tussen u en uw fysiotherapeut is de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) van toepassing. Dat betekent dat u als cliënt rechten heeft maar ook plichten. Zoals recht op duidelijke informatie van de fysiotherapeut en de plicht tot het volgen van de adviezen van de fysiotherapeut. Voor meer informatie vraagt u een fysiotherapeut, kijkt u op onze website of kijkt u op wetten.overheid.nl.